Cau chuy?n thành c?ng

  • Cau chuy?n thành c?ng 1

    ?? phá v? s? ??c quy?n, nghiên c?u và phát tri?n, vi?c thành l?p công ngh? c?t lõi c?a h? th?ng khí nén, t?o ra m?t th??ng hi?u qu?c gia là nhi?m v? t?o c? h?i vi?c làm cho c?ng ??ng và phát tri?n nhân viên, cung c?p cho ng??i s? d?ng nh?ng s?n ph?m có ch?t l??ng và giá r? và d?ch v? th?a mãn cho doanh nghi?p và xã h?i L?i nhu?n và thu? nhi?u h?n, mà còn cho các ngành công nghi?p máy nén khí trong n??c có th? ??ng trong ngành công nghi?p máy nén trong th? gi?i ?óng góp vào r?ng riêng c?a h?.

?